Naam auteur: onderwijswerkplaats

Reading Lists

VU Reading Lists helpt docenten bij het maken, onderhouden en raadplegen van de online leeslijsten van de VU. Het biedt volledige controle over de inhoud en lay-out, maakt het mogelijk om te linken naar vrijwel elk online materiaal (inclusief eBooks, e-tijdschriftartikelen, multimedia en websites) en biedt studenten een intuïtieve interface waarmee ze hun collegestukken kunnen openen en beheren. VU Reading Lists maakt het ook makkelijker voor docenten om te voldoen aan de copyright regels met betrekking tot (her)gebruik van leermateriaal.

Voordelen en punten van aandacht

Reading Lists Meer lezen »

Voortgangstoets (medisch)

Een voortgangstoets is een specifieke toetsvorm die vooral gebruikt wordt in het medisch onderwijs. De toets wordt gedurende verschillende studiejaren herhaaldelijk aangeboden (longitudinale meting). Studenten worden hierbij bevraagd over het totale domein van kennis van de beginnende arts. Hierdoor is het mogelijk om de kennisontwikkeling die de student gedurende de studie doormaakt inzichtelijk te maken. Dat betekent onder andere dat eerstejaarsstudenten vragen voorgelegd krijgen die normaal gesproken pas in jaar drie aan bod komen en vice versa.

Het ontwikkelen van een goede voortgangstoets vergt een stabiel domein en een eenduidig begrip van het domein én het vraag een grote ontwikkelinspanning en langetermijn commitment en financiering. Het is dus geen toetsvorm die ‘zomaar’ door docenten of opleidingen ingezet kan worden.

De Voortgangstoets Geneeskunde (VGT, VTG, iVTG) is de meest bekende voortgangstoets. Het is een toets die viermaal per jaar wordt afgenomen bij ongeveer tienduizend Nederlandse geneeskundestudenten van de meeste medische faculteiten. Door de VGT blijven studenten continu bezig met de geneeskunde in de breedste zin van het woord en kunnen ze hun eigen vooruitgang in medische kennis peilen. Door hierbij casussen voor te leggen aan de studenten, kun je beter toetsen of zij niet alleen over de juiste kennis beschikken, maar deze ook kunnen toepassen. Ook helpt het onderwijsvormers bij het herkennen van lacunes in curricula.

Een lossere interpretatie van het concept voortgangstoets is dat het iedere soort tussentijdse toets is die je kunt gebruiken om de vooruitgang en kennis van je studenten te beoordelen. Het is dan belangrijk om deze toetsen structureel en consistent uit te voeren, zodat de resultaten consistent meten en er zinvolle studieadviezen en rapportages kunnen worden opgesteld. Tussentijdse toetsen die willekeurig worden afgenomen kun je dus geen voortgangstoets noemen.

Meer weten?

Zie ook: Casusopdracht, Toets met gesloten vragen, TestVision.

VU Taxonomie?

Kennisbasis

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan driehonderd
Meer dan honderd

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel

Voortgangstoets (medisch) Meer lezen »

Portfolio interview

Een portfolio interview is een toetsvorm waarbij de student een portfolio presenteert waarin hij of zij een overzicht geeft van zijn of haar prestaties, vaardigheden en kennis. Het portfolio interview is een reflectieve toetsvorm die gericht is op het tonen van de groei en ontwikkeling van de student gedurende de studie. Je kunt het portfolio interview bijvoorbeeld inzetten voor het presenteren van een portfolio met reflecties op de eigen prestaties in het kader van een afstudeeronderzoek, een portfolio met voorbeelden van opdrachten en presentaties in het kader van een communicatie- of media-studie of een portfolio met voorbeelden van zelfgemaakte producten en ontwerpen.

De voordelen van een portfolio interview als toetsvorm zijn:

 • Persoonlijke groei – een portfolio interview biedt de student de mogelijkheid om zijn of haar groei en ontwikkeling tijdens de studie te tonen en op te reflecteren.
 • Holistische beoordeling – een portfolio interview biedt de mogelijkheid om de student op meerdere aspecten te beoordelen, waaronder inhoud, presentatie en reflectie.
 • Versterking van zelfreflectie –  een portfolio interview versterkt de zelfreflectie van de student en bevordert het bewustzijn van de eigen prestaties, vaardigheden en kennis.
 • Stimulans voor actieve participatie – een portfolio interview stimuleert actieve participatie van de studenten en bevordert de betrokkenheid bij de studie.
 • Mogelijkheid tot verbetering – een portfolio interview biedt de student de mogelijkheid om verbeterpunten aan te wijzen en aan te geven waar nog verder gewerkt kan worden.

Om een portfolio interview in te zetten als toetsvorm voor studenten kun je de volgende stappen volgen:

 1. Bepaal de inhoud van het portfolio, waarbij rekening gehouden wordt met de eindtermen en de competenties die de studenten moeten bereiken.
 2. Begeleid de opbouw van het portfolio, bijvoorbeeld door middel van workshops en begeleiding bij het reflecteren op de eigen prestaties.
 3. Bepaal de beoordeling van het portfolio interview, waarbij rekening gehouden wordt met de inhoud van het portfolio, de presentatie en de reflectie op de eigen prestaties.
 4. Houd het interview met de student, waarbij je het portfolio bespreekt en de student de kans krijgt om zijn of haar prestaties, vaardigheden en kennis te presenteren en te reflecteren.

Meer weten?

Zie ook: Criteriumgericht interview, Interview, Mondelinge toets, Portfolio.

VU Taxonomie?

Interpersoonlijke vaardigheden
Gesproken communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk voor studiesucces en carriëre

Welke totale groepsgrootte?

Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)

Portfolio interview Meer lezen »

Sollicitatie

Een sollicitatie is het proces waarbij een student zich aanmeldt voor een baan of functie. Dit proces omvat bijvoorbeeld het bijwerken van de CV, verzenden van een motivatiebrief en een gesprek met de potentiële werkgever. Het doel is om de werkgever te overtuigen dat de student geschikt is voor de functie en de juiste kwalificaties en ervaring heeft. Tijdens een sollicitatiegesprek leren de beide partijen elkaar beter kennen en beslissen ze of ze een passende match zijn. 

Er zijn verschillende manieren om een sollicitatie als toetsvorm in te zetten:

 1. Een sollicitatieopdracht – stel een opdracht op waarbij de studenten een complete sollicitatie moeten doorlopen, inclusief motivatiebrief en CV. Dit kan worden beoordeeld op elementen zoals taalvaardigheid, opbouw van het document en relevantie voor de opdracht.
 2. Een rollenspel – laat de studenten in groepen een sollicitatiegesprek nabootsen en beoordeel hen op aspecten zoals communicatievaardigheden, zelfpresentatie en vermogen om vragen te beantwoorden.
 3. Schriftelijke analyse – vraag de studenten om een ​​analyse te schrijven van een sollicitatiebrief en CV, waarbij ze aspecten als stijl, structuur en inhoud beoordelen.

Tip: laat je studenten als opdracht reageren op een echte vacature in hun vakgebied.

Deze activiteiten kun je opnemen als onderdeel van een groter project of als afzonderlijke toets. Het is belangrijk om duidelijke criteria en beoordelingsrichtlijnen op te stellen om een ​​consistente beoordeling te waarborgen.

Meer weten?

Zie ook: VU Amsterdam CareerServices, Rollenspel.

VU Taxonomie?

Interpersoonlijke vaardigheden
Gesproken communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk voor studiesucces en carriëre

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel

Sollicitatie Meer lezen »

Toets met open vragen (quiz, deeltoets, tentamen, examen)

Een toets met open vragen is een instrument waarbij de studenten antwoorden op vragen moeten geven in eigen woorden, zonder beperkte keuzemogelijkheden. Dit kan zowel een kort of lang antwoord zijn. Je kunt hierbij verschillende vraagvormen combineren zoals essay-vragen, korte antwoorden, of invulvragen.

Met toetsen met open vragen kun je voor een relatief grote groep studenten op een praktische manier en in korte tijd een meting doen van de mate van beheersing van kennis en toepassing van kennis. Je kan inzicht krijgen in toegepaste oplossingsroutines, argumentatiekwaliteit of creativiteit. Ook deeltoetsen, tussentoetsen of deeltentamens kunnen bijzonder goed met open vragen worden uitgevoerd.

Het formuleren van vragen kost relatief minder tijd dan bij een toets met gesloten vragen, maar het nakijken van de antwoorden moet wel met de hand gedaan worden en kost dus relatief veel tijd. Daarom is deze vorm minder geschikt voor héél grote groepen (hoewel je door zowel gesloten als open vragen toe te passen een balans kan vinden). Bovendien kunnen de scores minder betrouwbaar zijn en bias bevatten door mogelijke ongewenste beoordelaarseffecten

Bij een digitale variant van de toets neem je de toets af in een daarvoor geschikte applicatie. Voor minder zwaarwegende formatieve toetsen (quizzen) gebruik je de functionaliteit van de elektronische leeromgeving zoals Canvas. Bij summatieve tentamens, gebruik je een echte toetsapplicatie zoals TestVision.

Enkele voordelen van toetsen met open vragen:

 • Het geeft studenten de kans om creativiteit en inzicht te tonen.
 • Het test dieper begrip en toepassing van kennis dan een tentamen met gesloten vragen (mits er niet naar feitelijkheden uit de leerstof wordt gevraagd).
 • Je kunt het zowel op papier als digitaal inzetten. 

Om een tentamen met open vragen in te zetten kun je bijvoorbeeld het volgende doen:

 • Zorg voor een toetsmatijs zodat je voldoende spreiding over de stof borgt.
 • Zorg voor heldere en specifieke vragen die gericht zijn op het testen van de beoogde competenties of kennisgebieden.
 • Geef duidelijke richtlijnen en criteria voor geven en het beoordelen van de antwoorden.
 • Stel beperkingen aan de antwoorden van studenten, bijvoorbeeld in het aantal woorden of in de inhoud van de antwoorden, om te uitgebreide antwoorden te voorkomen.
 • Scoor de antwoorden van studenten aan de hand van een antwoordmodel met puntensysteem.

Meer weten?

Zie ook: Toets met gesloten vragen, Casustoets met gesloten vragen.

Tools: TestVision, Canvas Quizzes.

VU Taxonomie?

Kennisbasis
Opleidingsspecifieke kennis en vaardigheden
Geschreven communicatie

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel

Toets met open vragen (quiz, deeltoets, tentamen, examen) Meer lezen »

Openboektentamen met open vragen

Een openboektentamen is een tentamen waarbij de studenten toegang hebben tot hun studiemateriaal, zoals boeken, notities en andere hulpmiddelen tijdens het tentamen. In plaats van multiple choice vragen of korte antwoordvragen, vraag je de studenten om uitgebreide antwoorden te schrijven op open vragen die de toepassing en begrip van het materiaal beoordelen. Een openboektentamen heeft verschillende voordelen:

 • Bevordering van begrip: omdat de studenten toegang hebben tot hun studiemateriaal, kunnen ze het materiaal nog eens nalezen en verder uitdiepen, wat leidt tot een betere begrip van het onderwerp.
 • Stimulans voor zelfstudie: het feit dat studenten toegang hebben tot hun studiemateriaal tijdens het tentamen, bevordert hun verantwoordelijkheid en motivatie om zelfstudie te doen.
 • Realistische simulatie: een openboektentamen met open vragen is een realistische simulatie van het werkveld, waar professionals vaak toegang hebben tot referentiemateriaal tijdens hun werk.
 • Bevordering van toepassingsvaardigheden: het stellen van open vragen vereist dat studenten het materiaal niet alleen begrijpen, maar ook kunnen toepassen, wat de toepassingsvaardigheden bevordert.
 • Vermindering van angst: sommige studenten kunnen angstig zijn voor tentamens, maar de mogelijkheid om toegang te hebben tot studiemateriaal tijdens het tentamen kan deze angst verminderen.

Om een ​​openboektentamen met open vragen in te zetten volg je bijvoorbeeld de volgende stappen:

 1. Stel duidelijke doelen vast van het tentamen en welke competenties en vaardigheden je wilt testen.
 2. Vorm duidelijke vragen die gericht zijn op de toepassing en het begrip van het materiaal en die de studenten uitnodigen om een ​​uitgebreid antwoord te schrijven.
 3. Definieer de criteria voor beoordeling waarmee je het antwoord van de studenten zult beoordelen. Deze kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op originaliteit, nauwkeurigheid, diepte en inzicht.
 4. Geef studenten voldoende tijd om antwoorden te schrijven en laat hen weten hoeveel tijd ze hebben en of ze pauzes mogen nemen.

Meer weten?

Zie ook: TestVision, Openboektentamen met gesloten vragen [link invoegen].

VU Taxonomie?

Opleidingsspecifieke kennis en vaardigheden
Geschreven communicatie

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan driehonderd
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel

Openboektentamen met open vragen Meer lezen »

Onderzoeksvoorstel

Bij de opdracht om een onderzoeksvoorstel op te stellen moet een student op basis van een meer of minder concreet omschreven vraag- of probleemstelling, bepalen welk type onderzoek antwoord daarop kan geven. De student legt op basis daarvan uit wat het onderzoek inhoudt, waarom het nodig is en hoe het uitgevoerd zal worden. Het is een stappenplan voor de uitvoering van onderzoek en biedt een duidelijk overzicht van de doelen, methoden, verwachte resultaten en de tijdsplanning van het onderzoek.

Een onderzoeksvoorstel als toetsvorm biedt studenten de mogelijkheid om hun onderzoeksvaardigheden te tonen en te bewijzen dat ze in staat zijn om de eerste stappen van een onderzoeksproces professioneel uit te voeren. Het voordeel om te kiezen voor alleen de voorstel-fase van een onderzoek, is dat de studenten ruimer de tijd hebben om op de specifieke vaardigheden hiervoor te focussen. Hierdoor leren ze een belangrijke basis voor de onderzoeken die ze in de toekomst zullen doen, en kun je ze tegelijk toetsen op deze basis. Eventueel kun je in een later stadium of vervolg het onderzoek laten uitvoeren. 

Hier zijn enkele stappen om een onderzoeksvoorstel als toetsvorm in te zetten:

 1. Geef duidelijke richtlijnen zodat de studenten weten wat van hen verwacht wordt en wat de criteria zijn voor beoordeling.
 2. Geef de studenten genoeg tijd om hun onderzoeksvoorstel uit te werken, zodat ze zich kunnen concentreren op de kwaliteit en de diepte van het voorstel.
 3. Beoordeel op basis van specifieke criteria zoals de kwaliteit van de hypothesen, het theoretisch kader, de geschiktheid van de methoden en de realistische tijdsplanning.
 4. Geef de studenten gericht en specifiek feedback op hun onderzoeksvoorstel, zodat ze hun sterktes en zwaktes kunnen identificeren en hun onderzoeksvaardigheden kunnen verbeteren.
 5. Beoordeel eventueel het uiteindelijke resultaat van het onderzoek van de studenten, waarbij de verwachte resultaten uit het onderzoeksvoorstel worden vergeleken met de daadwerkelijke resultaten.

Vraag de studenten bijvoorbeeld om een onderzoeksvoorstel te schrijven over een specifiek onderwerp binnen hun studiegebied, een actueel sociaal of maatschappelijk probleem, de vergelijking van twee verschillende methoden om een specifieke taak uit te voeren of de vergelijking van resultaten van andere studies.

Meer weten?

Zie ook: Onderzoeksproject, Onderzoeksrapport.

VU Taxonomie?

Opleidingsspecifieke kennis en vaardigheden
Geschreven communicatie

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan driehonderd
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)
Groepsgewijs (5-12 pers)

Onderzoeksvoorstel Meer lezen »

Onderzoeksproject

Een onderzoeksproject is een uitgebreide, systematische onderzoeksactiviteit waarbij je studenten zelfstandig of in groepsverband een onderzoeksvraag onderzoeken en oplossen. Het is een toetsvorm die de studenten de kans geeft om hun onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen en te tonen door het uitvoeren van een onderzoek van begin tot eind. Daarnaast oefenen de studenten met het werken in projectvorm, wat vaak een realistische manier van werken is in de latere carrière. 

Voorbeelden van onderzoeksprojecten zijn: onderzoek naar de effecten van sociale media op politieke participatie, onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering op landbouwgemeenschappen, onderzoek naar methoden om nieuwe stoffen te synthetiseren, of onderzoek naar de vergelijking van conventionele en nieuwe methoden om afval te verwerken.

Om een onderzoeksproject in te zetten als toetsvorm voor studenten kun je de volgende stappen volgen:

 1. Bepaal een onderzoeksthema dat relevant is voor de studierichting van de studenten en dat hen in staat stelt om hun kennis en vaardigheden toe te passen.
 2. Geef richtlijnen voor het onderzoek, inclusief de verwachte lengte, de vereiste bronnen en de verwachte resultaten.
 3. Beoordeel het onderzoek op basis van de richtlijnen en de resultaten en geef feedback op de sterkte en zwakte van het onderzoek.
 4. Bepaal de beoordeling van het onderzoeksproject, waarbij rekening gehouden wordt met factoren zoals de kwaliteit van de onderzoeksvraag, de methoden, de resultaten en de conclusies.

Ook de afzonderlijke fasen van een onderzoeksproject kunnen als op zichzelfstaande opdrachten of projecten ingezet worden als opdracht- en toetsmiddel. Denk aan het opstellen van probleemstellingen en onderzoekszoeksvragen, het doen van een literatuuronderzoek of meta-analyse, het opstellen van een onderzoeksaanpak, het analyseren van data, het trekken van conclusies uit data of het interpreteren van conclusies, het aangeven van beperkingen van een onderzoek, het geven van kritiek op resultaten van onderzoek of het impact van onderzoek. In bijna alle gevallen kan een proces van peerfeedback geven onderdeel zijn het het project.

Meer weten?

Zie ook: Posterpresentatie, Plan van aanpak.

Zie ook: Academische werkplaatsen.

Zie ook: FeedbackFruits Peer Review.

VU Taxonomie?

Interpersoonlijke vaardigheden
Geschreven communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk voor studiesucces en carriëre

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan driehonderd
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)

Onderzoeksproject Meer lezen »

Objective Structured Clinical Examination (OSCE) – Medisch

Een Objective Structured Clinical Examination (OSCE), soms ook Stationstoets genoemd, is een praktische toetsvorm in de medische context die je kunt inzetten om de vaardigheden van studenten in de klinische praktijk te evalueren. Het is ontworpen om de competentie van de studenten en zorgverleners in het uitvoeren van specifieke taken en het nemen van beslissingen in een klinische setting te beoordelen.

Bij een OSCE evalueer je de studenten door middel van een serie van stations, waar ze specifieke klinische taken uitvoeren en beslissingen nemen. Elk station bevat een specifiek klinisch scenario waarbij je de studenten observeert terwijl ze reageren op het scenario en handelingen uitvoeren.

De stations kunnen verschillen van onderwerp, bijvoorbeeld het uitvoeren van fysieke onderzoeken (bijv. palperen), het afnemen van de medische geschiedenis of het communiceren met patiënten. Je beoordeelt elke handeling en beslissing met een beoordelingsformulier.

Het is belangrijk om een OSCE-toetsing goed te organiseren, bijvoorbeeld door een evenwichtige verdeling van tijd en middelen voor elk station, en door de juiste beoordelaars aan te stellen. Het is ook belangrijk om duidelijke criteria en beoordelingsscores te hebben en de resultaten van de toetsing objectief en consistent te rapporteren.

Een OSCE-toetsing is een waardevolle toetsvorm omdat het studenten de mogelijkheid biedt om hun klinische vaardigheden in een realistische setting te demonstreren en de beoordeling van deze vaardigheden op een objectieve manier te ondergaan. Het is een nuttige manier om de prestaties van studenten te beoordelen en te verbeteren, en om hen voor te bereiden op klinische praktijken.

Meer weten?

Zie ook Vaardigheidstoets.

VU Taxonomie?

Specifieke kennis en vaardigheden

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel

Objective Structured Clinical Examination (OSCE) – Medisch Meer lezen »

Interview

Een interview is een vraaggesprek tussen twee of meer personen waarbij informatie wordt verzameld of inzichten worden gedeeld.

Als toetsvorm kun je een interview inzetten om de kennis en vaardigheden van je studenten te beoordelen. Een interview is een variant van een mondelinge toets en heeft verschillende voordelen:

 • Individuele evaluatie – interviews stellen je in staat om de kennis en vaardigheden van elke student afzonderlijk te evalueren en op die manier een meer gedetailleerd beeld van hun prestaties te krijgen.
 • Bevordering van communicatieve vaardigheden – interviews stimuleren studenten om hun ideeën en inzichten helder te formuleren en te communiceren, wat bijdraagt aan het versterken van hun communicatieve vaardigheden.
 • Beoordeling van soft skills – naast kennis en technische vaardigheden, kan een interview ook soft skills, zoals presentatievaardigheden en het vermogen om onder druk te presteren, beoordelen.
 • Mogelijkheid tot feedback – tijdens een interview kun je studenten direct feedback geven op hun antwoorden en prestaties, wat hen helpt om zich verder te ontwikkelen. 
 • Meer contact – doordat je tijdens de interviews meer persoonlijk contact hebt met de studenten, verhoogt dit hun betrokkenheid bij de leerstof. Daarnaast is doorvragen een optie bij een interviewsetting.

Tip: een interview is een intensieve en tijdrovende toetsvorm en dus minder geschikt om in te zetten bij grote groepen.

Om een interview als toetsvorm in te zetten, kun je de deze stappen volgen:

 1. Definieer duidelijk het doel van het interview – het doel van het interview moet specifiek en relevant zijn voor het vak of het onderwerp dat je aan de orde stelt.
 2. Stel de juiste vragen – bedenk vragen die de kennis en vaardigheden van de studenten op een specifiek onderwerp toetsen en die aansluiten bij het doel van het interview.
 3. Evaluatiecriteria vaststellen – stel criteria op waarmee de prestatie van de student tijdens het interview zal worden beoordeeld, bijvoorbeeld de kwaliteit van de antwoorden, de diepgang van het onderwerp, de originaliteit en het vermogen om inzicht te geven.
 4. Interviews uitvoeren – voer het interview uit en neem op of maak aantekeningen, zodat je de prestatie van de student later kunt beoordelen.
 5. Beoordeel de prestatie – beoordeel de prestatie van de student aan de hand van de criteria die je hebt vastgesteld en geef indien nodig feedback.

Meer weten?

Zie ook: Mondelinge toets, Criteriumgericht interview, Feedbackfruits Skills Review

VU Taxonomie?

Specifieke kennis en vaardigheden
Gesproken communicatie

Welke totale groepsgrootte?

Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)

Interview Meer lezen »

Scroll naar boven