Zelfbeoordeling als instrument voor verhoogd leerrendement

In de honours cursus Rebuilding Education, worden studenten nauw betrokken bij hun persoonlijke leer proces door middel van zelfbeoordeling. In het zelfbeoordelingsproces combineren studenten het bepalen van hun persoonlijke leerdoelen en project-criteria met een zelfbeoordeling van het eigen eindproject en werkproces. Dat betekent dat studenten naast het eigen cursusproject zelf verantwoordelijk zijn voor het definiëren, bewaken en beoordelen van de kwaliteit van het project en proces. De cursus coördi-natoren ondersteunen stu denten bij de zelfevaluatie door middel van individuele coaching en ondersteuning van de teams.

Het startpunt van de zelfevaluatie is een persoonlijk beoordelingsformulier. Aan de start van de cursus wordt een blanco beoordelingsformulier ter beschik-king gesteld aan studenten. Hierop staan de vier hoofdonderdelen van de cursus genoemd, zonder dat hiervoor leerdoelen en criteria zijn geformuleerd. Studenten formuleren gedurende de cursus zelf de teamleerdoelen en criteria voor deze vier onderdelen en werken daarnaast aan een vijfde, persoonlijk leerdoel. Ter ondersteuning zijn er uitgewerkte voorbeelden van een beoordelingsformulier in te zien. Tijdens de cursus wordt het beoordelingsformulier bijgewerkt tijdens een individuele coach sessie, gesprekken met het projectteam en in eigen studietijd. Het resultaat is een persoonlijk beoordelingsformulier met leerdoelen, gespecificeerde beoordelingscriteria en een toelichting van de student.

Deze werkwijze versterkt het leerproces op ver-schil lende manieren. Ten eerste wordt de aan dacht van studenten op hun persoonlijke leerproces gericht door de vraag die studenten aan de start van de cursus wordt gesteld: wat wil jij leren van deze cursus? Vervolgens wordt er gedurende het traject regelmatig gereflecteerd op het leerproces, wanneer studenten het beoordelingsformulier bijwerken. Hierdoor is er continu aandacht voor de vragen van de formatieve dialoog, op basis waarvan studenten hun leerproces kunnen bijsturen. Aan het einde van de cursus geeft het ingevulde beoordelingsformulier een duidelijk overzicht van de reflectie van de student op het persoonlijke leerproces.

Via de website van Rebuilding Education is meer te vinden over deze cursus. Of bekijk deze pitch van één van de VU VU Show & Share events.

Zie ook: Projectonderwijs, Challenge Based Onderwijs.

Zie ook: FeedbackFruits Self Assessment of Work, FeedbackFruits Self Assessment of Skills.

Faculteit
Meerdere
Toetsing integraal onderdeel van het leerproces: 5
Toetsing stimuleert eigenaarschap: 5
Toetsing bereidt voor op rol in maatschappij: 3
Niveau: Studieonderdeel
Passend bij welke categorie?
Interpersoonlijke vaardigheden
Gesproken communicatie
Geschreven communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk voor studiesucces en carriëre

Welke totale groepsgrootte
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke uitvoering: individueel of in groepsverband
Groepsgewijs (2-4 pers)
Scroll naar boven