Programmatisch toetsen in de masteropleiding Geneeskunde

IEen voorbeeld van integrale toetsing op opleidings-niveau is het programmatisch toetsen dat bij de masteropleiding Geneeskunde wordt geïmplemen-teerd. Volgens dit toetsconcept wordt niet alleen geleerd vóór de toets maar juist geleerd ván de toets. Daarbij is ruimte voor de ontwikkeling van studenten. Studenten worden dan ook niet op één onvoldoende uitslag afgerekend, maar er wordt gekeken naar een patroon gedurende een langere periode. Programmatisch toetsen is met name geschikt wanneer er sprake is van complexe vaardigheden of competenties die studenten gedurende de opleiding leren beheersen. Studenten van de masteropleiding Geneeskunde ontwikkelen deze complexe vaardig-heden en competenties tijdens coschappen en stages, waar ze te maken hebben met authentieke beroepssituaties.

Omdat het juist gaat om de complexiteit, wordt er bij programmatisch toetsen bij de masteropleiding Geneeskunde gebruik gemaakt van een mix van verschillende toetsvormen. Dat kan bijvoorbeeld feedback op het uitvoeren van een taak tijdens de coschappen, een uitslag van een voortgangstoets of feedback op een essay zijn. Dit worden low stake datapunten genoemd. Met low stake wordt bedoeld dat er geen zak-slaag beslissing wordt genomen op basis van één enkele toets. De term datapunt wordt gebruikt om aan te geven dat het bijdraagt aan een reeks data punten die leidt tot een beslissing. Datapunten leveren studenten vooral rijke feedback op. Studenten gebruiken deze feedback om verder aan hun leer-doelen te werken. De datapunten worden verzameld in een portfolio.

Aan het eind van elk masterjaar beslist de master-beoordelingscommissie of wel of niet wordt voldaan aan de norm aan de hand van de datapunten in het portfolio. Twee examinatoren beoordelen onafhankelijk van elkaar het portfolio van een student. De beoorde-ling vindt plaats aan de hand van holistische beoordelingscriteria. Wanneer studenten niet voldaan hebben aan de norm, volgt een remediëringsplan. Doorgaans wordt gekeken of een student wel verder kan gaan in het volgende jaar, maar dan met aandachtspunten.

Zie ook: Visie op de ACTA-tandarts van de toekomst en het ACTA Didactisch ConceptProgrammatisch toetsen in de Master Geneeskunde, Programmatisch toetsen in de masteropleiding Tandheelkunde

Zie ook toetsvorm: Toetsen op de werkplek (co-schappen, stage).

Zie ook: Zelfreflectie, Stakeholder interview, Adviesrapport, Onderzoeksrapport.

Faculteit
AmsterdamUMC
Toetsing integraal onderdeel van het leerproces: 5
Toetsing stimuleert eigenaarschap: 5
Toetsing bereidt voor op rol in maatschappij: 5
Niveau: Opleiding
Passend bij welke categorie?
Opleidingsspecifieke kennis en vaardigheden
Open geest
Interpersoonlijke vaardigheden
Gesproken communicatie
Geschreven communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk voor studiesucces en carriëre

Welke totale groepsgrootte
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke uitvoering: individueel of in groepsverband
Individueel
Scroll naar boven