Portfolio Accounting and Control

In het Portfolio Accounting & Control (SBE) werken studenten binnen vier modules aan opdrachten die hen uitnodigen om te leren wat het betekent om van de masteropleiding Accounting & Control door te stromen naar het werkveld. De modules zijn gebaseerd op thema’s die binnen het werkveld actueel en relevant zijn. Het portfolio is georganiseerd als een online zelfstudiecursus. Gedurende de opleiding kunnen studenten aan hun portfolio werken, in hun eigen tempo, op momenten dat het voor hen goed uitkomt. Studenten hebben ook keuzevrijheid in de volgorde waarin zij de modules willen uitvoeren en ze kunnen het vak op verschillende momenten in het jaar afsluiten. Ook inhoudelijk is er keuzevrijheid: binnen de modules geven studenten zelf invulling aan wat zij interessant vinden en waar zij zich in willen ontwikkelen. Hiermee laten studenten zien dat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leren, kennis en handelen.

De vier modules worden elk afgesloten met een opdracht, welke samen het ‘portfolio’ vormen. De eerste opdracht, een professionele bio, geeft een overzicht van opleidingsachtergrond en werkervaring en een reflectie over professionele plannen en doelen. De volgende opdracht is een studie over informatie-technologie (IT), waarin studenten IT-kennis of -vaardig heden ontwikkelen over een relevant IT-onderwerp naar keuze. De derde opdracht gaat over het overbruggen van theorie en praktijk. Studenten moeten een professionele memo schrijven voor een organisatie over hoe academische inzichten kunnen worden gebruikt om een praktijkprobleem te analyseren. In de laatste opdracht, voor de module verantwoordelijkheid, ontwikkelen studenten een ‘persoonlijke ethische code’ en denken ze na over hoe deze van pas kan komen bij ethische dilemma’s in de praktijk.

Wanneer uit een deskreview blijkt dat het portfolio voldoet aan de minimale criteria, wordt een eindgesprek ingepland waarin de student het portfolio toelicht en er vervolgens een discussie over het portfolio wordt gehouden met twee beoordelaars (een docent vanuit de opleiding en een externe vanuit de praktijk). Aan de hand van een rubric waarin het schriftelijke werk en de discussie wordt gewogen, wordt het eindcijfer bepaald. Door de nauwe aansluiting bij het werkveld worden de activiteiten en opdrachten die studenten moeten uitvoeren als waardevol en relevant gezien. Daarnaast bevorderen de keuzevrijheid en flexibiliteit van het portfolio
de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van studenten, wat leidt tot een gevoel van eigenaarschap.

Zie ook: Projectonderwijs, Adviesrapport

Zie ook: Zelfreflectie, Portfolio.

Faculteit
School of Business and Economics
Toetsing integraal onderdeel van het leerproces: 4
Toetsing stimuleert eigenaarschap: 5
Toetsing bereidt voor op rol in maatschappij: 5
Niveau: Opleiding
Passend bij welke categorie?
Opleidingsspecifieke kennis en vaardigheden
Open geest
Interpersoonlijke vaardigheden
Gesproken communicatie
Geschreven communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk voor studiesucces en carriëre

Welke totale groepsgrootte
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke uitvoering: individueel of in groepsverband
Individueel
Scroll naar boven