Hoe studenten zich ontwikkelen tot academisch geschoolde museumconservatoren

Binnen de tweejarige duale masteropleiding Curating Art and Cultures, worden studenten opgeleid tot academisch geschoolde museumconservatoren. Dit joint programme met de UvA streeft naar een integratie van academisch onderwijs en voorbereiding op het werkveld door middel van nauwe samenwerking met de beroepsgroep. Gedurende een jaar van de opleiding werken de studenten in een museum, onder begeleiding van een ervaren conservator, aan het ontwikkelen van door de opleiding geformuleerde competenties. Deze zijn uitgewerkt in het vijfpunten-plan, een omschrijving in vijf domeinen van het takenpakket van de museumconservator, dat de opleiding in samenspraak met het werkveld heeft opgesteld.

Aan de start van de stage wordt een werkplan opgesteld op basis van de vijf punten, waarin duidelijk wordt in welke tentoonstellings- en onderzoeksprojecten de student gaat werken. Iedere drie maanden wordt in een gesprek met student, opleiding en stagebegeleider de voortgang en de ontwikkeling van de competenties uit het vijfpuntenplan besproken.

Halverwege het stagejaar evalueren studenten zichzelf aan de hand van een functieprofiel van de museumconservator, dat is ontleend aan daad-werkelijke profielen uit het werkveld. Dit verschaft de student inzicht in het eindresultaat waar de student naartoe werkt (feedup), in het functioneren op dit moment (feedback) en de punten die in de tweede helft van het stagejaar nog aandacht behoeven.

Aan het eind van de stage leveren studenten een verslag over het stagejaar in, waarin zij reflecteren op het vak van museumconservator op basis van hun ervaringen in de praktijk. Aan de hand van de opdrachten die zijn verricht, beschrijven studenten het eigen functioneren en evalueren zij de ontwikkelde competenties uit het vijfpuntenplan. Hierin tonen de studenten inzicht in de eigen ontwikkeling, wat het eigenaarschap stimuleert.

Studenten starten de opleiding met een halfjaar inhoudelijke vakken op de universiteit. Vervolgens start de éénjarige stage, waarna op opleiding wordt afgesloten met een masterscriptie. Deze opbouw van de opleiding is bedoeld om de integratie van theorie en praktijk te bevorderen.

Zie ook toetsvorm: Toetsen op de werkplek (co-schappen, stage).

Zie ook: Zelfreflectie, Stakeholder interview, Adviesrapport, Onderzoeksrapport.

Faculteit
Fac. der Geesteswetenschappen
Toetsing integraal onderdeel van het leerproces: 3
Toetsing stimuleert eigenaarschap: 5
Toetsing bereidt voor op rol in maatschappij: 5
Niveau: Leerlijn/minor
Passend bij welke categorie?
Opleidingsspecifieke kennis en vaardigheden
Open geest
Interpersoonlijke vaardigheden
Gesproken communicatie
Geschreven communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid

Welke totale groepsgrootte
Tot vijfentwintig

Welke uitvoering: individueel of in groepsverband
Individueel
Scroll naar boven