Bijdragen aan gezondheid en welzijn in de stad door community service learning

Aan de cursus ‘Gezondheid in de stad’ nemen zowel eerstejaars als tweedejaarsstudenten van de bacheloropleidingen Gezondheid en Leven
en Gezondheidswetenschappen (BETA) deel. Zij adresseren in de cursus een maatschappelijk probleem dat is aangedragen door een externe opdrachtgever uit het werkveld, waarbij studenten hun academische kennis inzetten om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Hoewel de maat-schappelijke problemen die de studenten adresseren uiteen lopen, heeft het onderwerp altijd te maken met het bijdragen aan welzijn in de stad. Zo hebben studenten onderzoek gedaan naar stress onder studenten, naar eenzaamheid in Amsterdam Nieuw-West, en, voor het Trimbos Instituut, naar rookgedrag onder jongeren.

De summatieve beoordeling van de cursus is verdeeld over drie opdrachten. Ten eerste werken studenten gezamenlijk aan een wetenschappelijk eindverslag, waarin de resultaten van individuele diepte-interviews met stakeholders worden verwerkt. Ten tweede diepen studenten in kleinere groepen een subonderdeel verder uit. De vorm waarin studenten dit presenteren is vrij en studenten weten op creatieve manieren de materie te presenteren aan de partner die het onderwerp heeft ingebracht. Ten derde wordt in de cursus veel aandacht besteed aan de rol van academisch professional op het gebied van gezondheid in de problematiek. Studenten reflecteren gedurende de cursus meerdere keren op hun rol als gezondheidswetenschapper in de samenleving, op het samenwerken met externe partners, op het onderzoeksproces en de uitkomsten en op het groepsproces, het functioneren van individuele groepsgenoten en het eigen functioneren. Bij deze reflectie wordt aandacht besteed aan de koppeling van de praktijkervaring aan theoretische kennis.

Zie ook: Projectonderwijs, Challenge Based Onderwijs, Zelfreflectie, Stakeholder interview, Adviesrapport, Onderzoeksrapport, Excursie, Bedrijfsbezoek. Zie ook: Community Service Learning op de VU.

Zie ook: FeedbackFruits Self Assessment of Work, FeedbackFruits Self Assessment of Skills.

Faculteit
Fac. der Bètawetenschappen
Toetsing integraal onderdeel van het leerproces: 5
Toetsing stimuleert eigenaarschap: 5
Toetsing bereidt voor op rol in maatschappij: 5
Niveau: Studieonderdeel
Passend bij welke categorie?
Opleidingsspecifieke kennis en vaardigheden
Open geest
Interpersoonlijke vaardigheden
Gesproken communicatie
Geschreven communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid

Welke totale groepsgrootte
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke uitvoering: individueel of in groepsverband
Groepsgewijs (2-4 pers)
Scroll naar boven