Excursie

Een excursie kun je inzetten om de opgedane kennis van studenten te toetsen in de praktijk via een bezoek aan een plek of organisatie. Tijdens het bezoek of erna laat je studenten opdrachten maken die relevant zijn voor de geleerde stof. De opdrachten kun je evalueren en laten meewegen in de eindbeoordeling van de cursus. Denk aan:

 • Een historische excursie waarbij de studenten monumenten of musea bezoeken.
 • Een natuurexcursie waarbij de studenten natuurgebieden bezoeken om hun kennis over ecologie of klimaat toe te passen.
 • Een technische excursie waarbij studenten een bedrijf of organisatie bezoeken, zoals een fabriek, ingenieursbureau of laboratorium. 
 • Een culturele excursie waarbij de studenten een stad of land bezoeken om meer te leren over de cultuur, geschiedenis, kunst, architectuur, muziek of literatuur.
 • Een bedrijfsbezoek waarbij de studenten een organisatie of bedrijf bezoeken om meer te leren over de praktijk.  

Bij een excursie kun je verschillende soorten opdrachten inzetten om de kennis van de studenten te toetsen, zoals:

 • Observatie-opdrachten waarbij je de studenten specifieke aspecten van de bestemming laat observeren zoals architectuur, landschap, ecologie of techniek. laat ze eventueel de observatie beschrijven, fotograferen of tekenen. 
 • Onderzoeksopdrachten waarbij je de studenten specifieke data laat verzamelen over de bestemming, bijvoorbeeld over de geschiedenis, cultuur of ecologie. Laat ze eventueel interviews afnemen of documenten lezen. 
 • Analyseopdrachten waarbij de studenten verzamelde informatie analyseren en interpreteren op basis van de geleerde stof, zoals het maken van een SWOT-analyse of het identificeren van trends. 
 • Reflectie-opdrachten waarbij de studenten zelf de verbinding zoeken tussen de excursie en de geleerde stof, en dit bijvoorbeeld in een verslag of presentatie verwerken. 
 • Probleemoplossing-opdrachten waarbij de studenten een bestaand probleem voortkomend uit de excursie proberen op te lossen op basis van hun geleerde stof.
 • Presentatie-opdrachten op basis van excursies waarbij de studenten hun analyse, oplossing of idee presenteren aan een panel van docenten of experts uit de branche. 
 • Groepswerk waar excursies een onderdeel van vormen, waarbij studenten in groepjes samen een van de bovengenoemde opdrachten uitvoeren. 

Meer weten?

Zie ook: Onderzoek, Projecten en Producten, Productontwerp, Casusopdracht, Bedrijfsbezoek.

VU Taxonomie?

Open geest
Interpersoonlijke vaardigheden
Gesproken communicatie
Geschreven communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan driehonderd
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)
Scroll naar boven