Gobbet (taalanalyse, thematische analyse, genre-analyse, conceptanalyse)

Een gobbet is een tekstpassage of citaat uit bijvoorbeeld een boek, artikel of wetenschappelijke tekst. De gobbet kun je gebruiken voor een oefening, toetsvraag, analyse of discussie over de taal, stijl en betekenis van de passage. Je kunt de gobbet inzetten als voorbeeld om een bepaalde literaire techniek of historische context te illustreren, of als uitgangspunt voor een bredere discussie over de thema’s en motieven van het werk als geheel. Gobbets worden ook gebruikt bij andere vakgebieden zoals geschiedenis, recht en geneeskunde. Naast tekst, kun je ook andere vormen inzetten zoals video of audio. Het is een belangrijk hulpmiddel voor de studenten om de context en het onderwerp te begrijpen, je kunt het inzetten als een manier om kritisch denken te stimuleren en studenten aan te moedigen om er zelfstandig mee te werken en tot een eigen begrip te komen.

Om een gobbet als toetsvorm in te zetten, kun je bijvoorbeeld een aantal passages uit een boek of een artikel selecteren en deze aan de studenten geven. Vraag ze om de betekenis of context van de tekst te analyseren of te bespreken, of om specifieke vragen te beantwoorden die zijn gerelateerd aan de gobbet. Enkele voorbeelden:

  • Een citaat uit een roman – vraag aan de studenten om de betekenis van de tekst te analyseren en de relatie tussen de tekst en de thema’s in de roman.
  • Een wetenschappelijk artikel over klimaatverandering – vraag aan de studenten om specifieke onderdelen van de tekst te analyseren, zoals de methoden die zijn gebruikt in de studie, of de bevindingen en conclusies die zijn gepresenteerd.
  • Een passage uit een historisch document – vraag aan de studenten om de context te beschrijven waarin het document is geschreven en de betekenis ervan voor de gebeurtenissen in die tijd.

Meer weten?

Zie ook: Casusopdracht of Casustoets met open vragen.

Zie ook: FeedbackFruits Comprehension, FeedbackFruits Interactive document, FeedbackFruits Interactive video.

VU Taxonomie?

Opleidingsspecifieke kennis en vaardigheden

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan driehonderd
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Scroll naar boven